Opći uvjeti poslovanja turističke agencije

Članak 1

Potpisanim Ugovorom o zaključenom turističkom putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor), obje strane međusobno prihvaćaju ugovorne obveze koje iz ovog Ugovora proizlaze. Organizator je dužan organizirati putovanje prema dogovoru i ponuđenom programu putovanja, u maniri dobrog organizatora, s točno naglašenim uslugama, vrstama prijevoza, kategorijom hotela, obilascima muzeja, arheoloških nalazišta, prirodnim i kulturnim sadržajima i ostalim. Ugovor o poslovnoj suradnji Organizatora sa skupinom putnika (udruge, poduzeća, sindikati) uključuje iste odredbe kao i za pojedinačno potpisani Ugovor.

Članak 2

Obavijesti koje Putnik dobije usmenim putem na prijavnom mjestu ne obavezuju Organizatora u većoj mjeri nego što su obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja i Ugovoru.

Članak 3

Ako organizator putovanja prije početka putovanja značajnije izmjeni ugovoreni paket aranžman (program putovanja, smještaj, cijenu i sl.) dužan je o tome bez odgode obavijestiti Putnika u pisanom obliku. Putnik je dužan u roku 2 radna dana obavijestiti Organizatora putovanja o prihvatu ili odbivanju ponuđenih izmjena. U slučaju da Putnik odbije navedene izmjene ima pravo na raskid Ugovora te povrat uplaćenog novca u cjelosti. Putnik nema pravo na naknadu štete ako do izmjena paket aranžmana dođe zbog izvanrednih vanjskih okolnosti, a koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Organizator može, zbog nepredviđenih okolnosti (nemiri, štrajkovi, elementarne nepogode, sigurnost boravka i/ili tranzita, preporuke domicilnih vlasti) promijeniti datum putovanja ili dnevni program prilagoditi novonastaloj situaciji. Kao mjerodavno, Organizator prihvaća odluku Ministarstva vanjskih poslova RH. Organizator zadržava pravo odstupanja od datuma ili sata putovanja kod turističkih aranžmana kod kojih je prijevozno sredstvo avion, zbog moguće promjene reda letenja. Ako nastupe navedene okolnosti, Putnik neće tražiti od Organizatora nadoknadu eventualne štete.

Članak 4

Na svakom programu putovanja jasno je naglašena cijena aranžmana a usko vezana s brojem putnika koji sudjeluju na putovanju. Iznos može biti naveden u EUR-ima, a plaćanje se vrši u hrvatskim kunama s obračunom pariteta tečaja EUR – HRK.

Putnik je dužan izvršiti uplatu aranžmana, ovisno o vrsti prijevoza:


Putnik može izvršiti uplatu kompletnog aranžmana ili uplatom 60% cijene aranžmana, 15/21 dana prije početka putovanja. U slučaju otplate aranžmana s odgodom, ostatak do punog iznosa cijene aranžmana, Putnik podmiruje do 20-tog u mjesecu, u jednakim mjesečnim obrocima. U slučaju prekoračenja isplate, Organizator na neuplaćeni dio zaračunava bankovnu zateznu kamatu poslovne banke. Na programu turističkih aranžmana jasno stoji istaknuta cijena rezervacije za putovanje. Prijava za putovanje uključuje uplatu rezervacije od 200,00 kuna kod turističkih aranžmana kod kojih je prijevozno sredstvo autobus. Na programima putovanja koji uključuju prijevoz avionom i/ili brodom, jasno je istaknuta cijena rezervacije za putovanje.

Članak 5

Putnik može odustati od putovanja iz osobnih razloga na način da snosi dio troškova koji je time prouzročen. Odustajanje od putovanja podnosi se isključivo pismenim putem, uz dostavu osobno, poštom ili e-mailom.

U slučaju otkaza putnik plaća:


U slučaju odustajanja od putovanja, uplaćeni novac se vraća prema gore navedenoj tablici, umanjen za iznos uplate rezervacije. Taj iznos nije prenosiv na novu/zamjensku osobu.

Članak 6

Zbog malog broja prijavljenih ili drugih razloga, Organizator može stornirati putovanje 10 dana prije polaska, uz povrat do tada uplaćenog novca.

Članak 7

Putnik je obvezan da osobno te svi njegovi dokumenti, prtljaga i ostale stvari budu valjani te u skladu s propisima zemlje u/kroz koju putuje. Putnik je, ukoliko nije drukčije dogovoreno, dužan pribaviti sve potrebne putne isprave (vize), te Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih isprava ili eventualni prekid putovanja zbog neispravnih putnih isprava. Osobni podaci Putnika koriste se u svhu realizacije ugovorenog putovanja. Organizator putovanja se obvezuje da će se dobivenim podacima koristit samo u svrhu realizacije tražene usluge te da podatke neće iznjeti, dati ili prodati trećoj osobi.

Članak 8

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima (hoteli, hosteli, apartmani, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza, i svojim postupcima ne ugrožavati redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluga u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obavezi surađivati sa davateljem usluge i Organizatorom putovanja. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, Organizator ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika. Putnik je dužan pridržavati se deviznih i carinskih propisa Republike Hrvatske, kao i zakonskih propisa zemalja u koje putuje. U nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa, sve nastale troškove snosi Putnik.

Članak 9

Putnik ima pravo na prigovor tijekom ili po povratku s putovanja. Tijekom putovanja prigovor se upućuje vodiču grupe a u svrhu pronalaska rješenja na licu mjesta. Prigovor pri povratku s putovanja uručuje se Organizatoru u pisanom obliku u roku 8 dana, s tim da Organizator putovanja mora dati odgovor u roku 15 dana. Do odgovora Putnik se odriče posredovanja bilo koje treće osobe. Eventualni povrat novca iznosit će samo za onaj dio koji je sporan, te se isključuje svaka mogućnost nadoknade idealne štete. Prigovor se ne može prihvatiti kada je davatelj usluge brodska ili avio kompanija i kada zbog tog nastupe kašnjenja ili promjene u dnevnom planu puta. Ukoliko je agencija Putokazi putovanja u ulozi subagenta, prigovor se podnosi glavnom organizatoru.

Članak 10

Svi putnici na inozemnim putovanjima osigurani su kod osiguravajuće kuće GENERALI OSIGURANJE d.d. po osnovi zdravstvenog osiguranje, a prema Uvjetima paketa osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu (118-0701). Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Organizator putovanja dužan je prilikom zaključenja ugovora Putniku ponuditi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Organizatora putovanja, pri čemu Organizator putovanja sudjeluje samo kao posrednik. Paket putnih osiguranja može se uplatiti isključivo prilikom uplate prve rate (rezervacije) aranžmana. Putnik nema pravo na odštetu ili plaćanje liječničkih troškova kad liječenje nije nastupilo kao posljedica nezgode – bolesti, tj. kada je do nesreće došlo zbog utjecaja alkohola ili droga. Kod zaključivanja ugovora na relaciji Putnik – osiguravajuća kuća posredstvom Organizatora, starosna dob Putnika nije važna. Svi ostali uvjeti putnog osiguranja su isključivo u domeni davatelja usluge, i Organizator ni na koji način ne može utjecati na njih.

Članak 11

Organizator putovanja na programima putovanja obvezno nudi uplatu police osiguranja od rizika otkaza putovanja. Osiguranje od rizika otkaza vrijedi samo uz pismenu potvrdu u sljedećim slučajevima: smrt, iznenadna akutna bolest, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva kojega je osiguranik bio dužan primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje, štete na imovini uzrokovane požarom ili nekom drugom elementarnom nepogodom proglašenom od nadležnih tijela i vojna vježba. Kod sklapanja osiguranja od otkaza putovanja svota osiguranja jednaka je cijeni putovanja koje je Osiguranik ugovorio i uplatio, a ovisi o vrsti osiguranja, cijeni aranžmana i trajanju putovanja u danima. Osiguratelj isplaćuje 90% iznosa koji je Organizator naplatio od osiguranika prema odredbama o otkazu koje su sadržane u Ugovoru o zaključenom turističkom putovanju. Uplatom police rizika od otkaza putovanja Putnik sva svoja potraživanja prenosi na Osiguravajuću kuću čiju policu posjeduje, a Putokazi putovanja se obvezuju osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnose na aranžman. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se nadoplata za aerodromske pristojbe/lučke takse kod turističkih aranžmana kod kojih je prijevozno sredstvo avion/brod, kao ni trošak izrade viza i u slučaju da Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Osiguravatelj ima diskrecijsko pravo priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih okolnosti.

Članak 12

Organizator putovanja ima zaključenu policu jamčevnog osiguranja. U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Generali osiguranje d.d.,na dežurni kontakt broj: 00 361 458 44 36. Ovaj Ugovor vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

Članak 13

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Putokazi putovanja imaju sklopljen ugovor kod osiguravajuće kuće GENERALI OSIGURANJE o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koja se odnose na paket aranžman.

Članak 14

Ugovorne strane će sva sporna pitanja koja proizađu iz ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, u protivnom sporazumno utvrđuju nadležnost suda u Splitu. Ove Opće odredbe stupaju na snagu 02. siječnja 2012. Ovo izdanje Općih odredbi organiziranog turističkog putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Polica privatnosti

Turistička agencija PUTOKAZI putovanja d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija) cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje čuvati privatnost i sigurnost informacija koje putem web stranice podijelite s nama. Važno nam je Vaše razumijevanje načina kako prikupljamo i koristimo podatke koje smo dužni zaštititi. Upravo ova Polica privatnosti objašnjava praksu prikupljanja, korištenja i čuvanja Vaših podataka.

Agencija prikuplja, koristi i čuva Vaše osobne podatke na osnovi Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i u slobodnom kretanju takvih podataka I Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Agencija niti jedan podatak koji je vezan osobno uz Vas neće proslijediti trećim osobama bez Vaše suglasnosti.

Osobni podaci uključuju sve podatke koji se odnose na Vas osobno ili na fizičku osobu koja se može direktno ili indirektno identificirati na osnovi tih podataka. Osobni podaci koje najčešće prikupljamo su: ime i prezime, adresa, datum rođenja, kontakt tel./mob. i sl.

Osobne podatke Agencija prikuplja u svrhu organizacije putovanja za koje ste se prijavili putem naše web stranice. Pristup našoj web stranici je slobodan, registracija nije potrebna.

Kada posjetite našu web stranicu, ona Vam dodjeljuje cookies/kolačić. Kolačić je uobičajan dio programske podrške internetske stranice koji prati korisničke postavke i koji omogućuje poboljšanje korištenja stranice. Ne dijelimo podatke o Vašoj aktivnosti trećim stranama niti prikupljamo podatke o ostalim stranicama koje posjećujete. Kolačiće upotrebljavamo da bi prikupili agregatne podatke o korištenju internetske stranice kao što su broj posjetitelja starnice, Takvi podaci nam pomažu da vidimo koji su elementi i sadržaji poželjni našim posjetiteljima i tako poboljšavamo samu web stranicu.

Korištenje i prikupljanje Vaših osobnih podataka koristimo samo na osnovi Vaše potpisane Privole s kojom dajete suglasnost da Vaše osobne podatke koristimo samo u svrhu i način kako je napisano u ovoj Polici suglasnosti. Vaši osobni podaci mogu biti dostavljeni tijelima državnih organa, na njihov zahtjev, shodno zakonskim odredbama.

Primljenu elektroničku poštu (e-mail) s Vašim podacima osobne prirode po kojima Vas je moguće identificirati koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva kod prijave za putovanje. Napominjemo da takva komunikacija nije sigurna i rizik je povezan s prirodom upotrebe takve komunikacije.

Vaši će osobni podaci biti sačuvani sukladno zakonom određenom roku. Mogu biti sačuvani i na neodređeno vrijeme ukoliko postoje legitimni poslovni razlozi za to. Vaše osobne podatke čuvamo i koristimo te upitom možete zatražiti obavijest o tome koji se Vaši podaci nalaze u našoj bazi podataka te zatražiti da Vaše osobne podatke izmjenimo ili izbrišemo.

Agencija poduzima sve dostupne mjere sa svrhom spriječavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima. Agencija čini sve što je u našoj moći da zaštiti sigurnost Vaših podataka ali je ne možemo garantirati. Agencija je dužna u roku 72 sata obavijestiti Vas o neovlaštenim korištenjima podataka koje čuvamo o Vama. Agencija do najveće zakonom dopuštene mjere isključuje odgovornost za nanesenu štetu korisnicima ili trećim osobama.